พิธีมอบรางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hotel ระดับดีเยี่ยม
พิธีมอบรางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hotel ระดับดีเยี่ยม

พิธีมอบรางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม Green Hotel ระดับดี่เยี่ยม