ห้องพัก

ด้วย ที่พัก 3 สไตล์ ให้คุณได้ใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติ ในสไตล์ที่แตกต่างอย่างเป็นส่วนตัว

1-3 สิงหาคม 57 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความสำเร็จร่วมกัน Beyond Expectation 

1-3 สิงหาคม 57 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความสำเร็จร่วมกัน Beyond Expectation Gallery